Kurzy GENDER

Nabídka vzdělávání v genderové rovnosti

Genderová rovnost se stává výzvou pro občany moderních společností. Není překvapivé, že v bývalých komunistických zemích nebyly tyto trendy před rokem 1989 aktuální, po roce 1989 by se situace měla měnit. Návrat do demokratické Evropy, proklamovaný cíl všech českých postkomunistických vlád, by totiž neměl znamenat jen návrat k jistému politickému systému a tržní ekonomice, ale i k určitým sociálním a kulturním hodnotám, mezi které genderová rovnost nepochybně patří.

Genderová rovnost je zásadní výzvou pro každou moderní společnost minimálně od šedesátých let minulého století, kdy se otázka rovných příležitostí stala jednou z nosných agend druhé vlny feminismu a demokratizačních snah obecně.

Cílem kurzů pořádaných REMISVITEM,z.ú. je seznámit účastníky s nejdůležitějšími otázkami genderové rovnosti.

Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky.

Kurzy probíhají jednak formou interaktivních přednášek a jednak formou seminárních diskusí, které jsou zaměřeny na praktické aspekty genderové problematiky.

Kurzy pořádáme na klíč, pro bližší informace kontaktujte PhDr. Janu Kumprechtovou Tel.: 601 381 888

Gender kurzy

Popis a realizace kurzů  

Účastníci se zorientují v otázkách  jaké jsou postoje, chování a očekávání mužů a žen v pracovní rovině, zda jim kultura firmy či organizace, ve které pracujeme, dokáže vyjít vstříc, a zda k nim v neposlední řadě dokážeme být otevření a vstřícní my sami.

Hlavní cíle kurzu

 • Dostanete příležitost hlouběji analyzovat své vlastní postoje ke genderové problematice
 • Pochopíte úskalí „tradičního“ vnímání tzv. mužského a ženského stylu komunikace a vedení lidí
 • Budete mít možnost uvažovat, jaké jsou hlavní přínosy a jaká naopak rizika týmu, ve kterém sami působíte
 • Společně s ostatními účastníky budete sdílet příklady a zážitky spojené s genderovou problematikou v profesní praxi
 • Získáte konkrétní návody, jak genderovou rovnost ve firmě podpořit a integrovat ji do firemní kultury
 • Získáte tipy na nové užitečné manažerské nástroje
 • Odnesete si širší obrázek, jak zapadá genderová problematika do otázek diverzity obecně

Rozsah kurzů:

Kurzy jsou pořádány prezenční formou. Kurz probíhá 8 vyučovacích hodin.

Jak kurz probíhá: Kurz je veden interaktivní formou – nové poznatky účastníci získávají prostřednictvím případových studií, týmové práce, výukově orientovaných her a dalších vzdělávacích aktivit.

Část kurzů tvoří prostor pro diskusi zaměřenou na sdílení dobré praxe – účastníci mají možnost sdělit si své zkušenosti a poznatky a diskutovat o vhodných řešeních problémových situací. Své místo mají na kurzu i opakované bloky zaměřené na sebereflexi – zde účastníci kriticky hodnotí, které ze získaných nástrojů jsou v jejich profesní praxi uplatnitelné a jaké konkrétní kroky by v daném ohledu mohli podniknout.

Komu jsou kurzy určeny

 • Manažerům, kteří chtějí získat lepší vhled do mezilidských vztahů v rámci svého týmu,
 • manažerům, kteří hledají nové metody a nástroje pro vedení lidí,
 • zaměstnancům, kteří by chtěli lépe pochopit kolegy opačného pohlaví a snáze s nimi hledat společnou cestu,
 • … a všem ostatním, které genderová problematika z jakéhokoli důvodu zajímá.

Základní obsahy kurzů – liší se dle konkrétního Vámi zvoleného kurzu

 • Úvodní moderovaná diskuse o uplatňování žen a mužů v práci
 • Prezentace žen a mužů, typické stereotypy v komunikaci žen a mužů a jejich promítání do tzv. „mužského“ či „ženského“ stylu vedení lidí
 • Případová studie zaměřená na přínosy politiky rovnosti pro úspěšnost firmy
 • Případové studie zaměřená na různé aspekty diverzity v týmu
 • Sáhněme si do svědomí – self-test vlastních komunikačních postojů ve vztahu ke genderu
 • Možnosti adaptace používaných personalistických nástrojů na politiku genderové rovnosti
 • V průběhu celého kurzu probíhá na základě sebereflexe zpracovávání individuálních akčních plánů tak, aby každý účastník měl po skončení kurzu k dispozici jasně definované postupové kroky k vlastním stanoveným cílům

Lektoři kurzů Kurzy jsou vedeny zkušeným lektory s mnohaletou praxí v oblasti vzdělávání dospělých.

Naši lektoři nejsou pouze teoretici – oboru, který školí, ale jsou odborníci na praktické hledisko, praxi věnují řadu let a jsou v ní stále aktivní. Jejich kvalitu garantujeme přísným výběrem, neustálými zpětnými vazbami a hodnocením jejich práce.

Závěr kurzů Každý účastník obdrží osvědčení ICV o absolvování kurzu.

Z jakých kurzů můžete vybírat?

Diskriminace – přímá a nepřímá – jak jí rozpoznat a jak se jí bránit?

Kurz řeší jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci. .

Genderové role a stereotypy

Role, které jsou očekávány od osoby na základě jejího genderu. Jako očekáváme určité projevy pohlaví v rámci biologie, stejně tak očekáváme určité projevy genderu v rámci společnosti. Genderové role se vytvářejí a utvrzují zejména v oblasti rodiny, vzdělávacího systému, zaměstnání a celospolečenských norem a hodnot. Neplníme-li patřičné role, zejména pokud přebíráme role, které jsou připisovány opačnému pohlaví, vystavujeme se různým druhům společenských sankcí. Tradiční a často diskriminační představa o typicky mužských a ženských vlastnostech, rolích a pozicích žen a mužů ve společnosti

Slaďování pracovního a rodinného života

Organizace pracovního prostředí tak, aby umožňovalo kombinaci pracovních a rodinných povinností pro ženy i pro muže a sladit péči o děti s uplatněním v zaměstnání. Týká se přístupu zaměstnanců/zaměstnankyň k pracovnímu a osobnímu životu a strategií a politik zaměstnavatelů. Řešením je zavádění flexibilních pracovních režimů – práce na zkrácený pracovní úvazek (part time working), pružná (klouzavá) pracovní doba (flexitime), práce z domova (homeoffice), práce na zavolání (call on working), sdílení pracovního místa (job-sharing), střídání pracovního místa (job-rotation), stlačený pracovní týden/týdny (compressed work-weeks) nebo zaměstnávání prostřednictvím zprostředkovatelských agentur (subcontracting) a poskytování dalších možností zaměstnaneckých výhod.

Gender v týmu aneb mužsko-ženský tým – výhra pro firmu

Zamyšlení nad tím, jaké jsou postoje, chování a očekávání mužů a žen v pracovní rovině, zda jim kultura firmy či organizace, ve které pracujeme, dokáže vyjít vstříc, a zda k nim v neposlední řadě dokážeme být otevření a vstřícní my sami.Příležitost hlouběji analyzovat své vlastní postoje ke genderové problematice. Pochopíte úskalí „tradičního“ vnímání tzv. mužského a ženského stylu komunikace a vedení lidí. Budete mít možnost uvažovat, jaké jsou hlavní přínosy a jaká naopak rizika týmu, ve kterém sami působíte.